Regulamin Basket Ligi 3×3

1. Organizatorzy
1.1. Głównym Organizatorem rozgrywek Basket Ligi jest MatuSport Piotr Matusiak, 59-720 Raciborowice Górne, Tomaszów Bolesławiecki 145n

2. Uczestnicy
2.1. Uczestnikami mogą być wszyscy sympatycy koszykówki powyżej 16 roku życia zorganizowani w drużyny, którzy w określonym przez Organizatora terminie zgłoszą się do rozgrywek Basket Ligi 3×3 i dostarczą wszystkie wymagane dokumenty.
2.2. Uczestnicy niepełnoletni muszą okazać Organizatorowi zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Basket Lidze 3×3.

3. Organizacja Basket Ligi 3×3
3.1. Basket Liga 3×3 może składać się z dwóch etapów rozgrywek , w zależności od ilości zgłoszonych drużyn:
– rundy zasadniczej – mecze każdy z każdym (o ilości gier w rundzie zasadniczej będzie decydować liczba zgłoszonych drużyn),
– rundy zasadniczej i rundy play-off
3.2. Minimalna liczba drużyn potrzebna do wystartowania Basket Ligi 3×3 to sześć zespołów.
3.3. Maksymalna liczba drużyn w rozgrywkach Basket Ligi 3×3 to dziesięć drużyn.
3.4. Mecze w ramach Basket Ligi 3×3 rozgrywane będą na jednej z sal gimnastycznych w Bolesławcu w terminach weekendowych.
3.5. Mecze Basket Ligi 3×3 będą rozgrywane w oparciu o “Oficjalne przepisy gry w koszykówkę 3×3” i niniejszy regulamin;
3.6. Start rozgrywek Basket Ligi 3×3 zaplanowany jest na 9-10 marca 2019 roku.
3.7. Terminarz rozgrywek zostanie podany po zakończeniu zgłoszeń do Basket Ligi.

3.8. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie ustalony po zamknięciu zgłoszeń – sprawdź szczegóły.

4. Zgłoszenia do rozgrywek
4.1. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie 28 lutego 2019 roku lub do zamknięcia zgłoszeń wynikającego z limitu drużyn.
4.2. Udział w rozgrywkach Basket Ligi 3×3 jest odpłatny i wynosi 400 zł (czterysta złotych) od drużyny, płatny gotówką lub przelewem na konto:
MatuSport Piotr Matusiak, 50 1020 5558 1111 1782 3310 0043
Tytułem: wpisać nazwę drużyny i rozgrywki,
– przy zgłoszeniu drużyny wpłata nie jest wymagana,
– opłaty za uczestnictwo należy dokonać po zamknięciu zgłoszeń, a przed rozpoczęciem rozgrywek;
4.3. Zgłoszenie do rozgrywek – dwie możliwości:
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora do 28 lutego 2019 roku oraz dostarczenie do Organizatora pozostałych wymaganych dokumentów do dnia rozpoczęcia rozgrywek,
– dostarczenie osobiście wypełnionego zgłoszenia drużyny do rozgrywek bezpośrednio do Organizatora do 28 lutego 2019 roku oraz dostarczenie do Organizatora pozostałych wymaganych dokumentów do dnia rozpoczęcia rozgrywek.
4.4. Wymagane dokumenty (dostępne na stronie internetowej Organizatora – www.matusport.pl):
– imienna lista zawodników wraz z datami urodzenia;
– oświadczenia uczestników o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań w udziale w rozgrywkach Basket Ligi 3×3 oraz zgody RODO;
– w przypadku zawodników niepełnoletnich – zgody rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w Basket Lidze

5. Drużyny i zawodnicy
5.1. Drużyna do rozgrywek może zgłosić maksymalnie 4 zawodników, minimalnie 3
5.2. Każda drużyna wyznacza kapitana, może posiadać trenera, którego podaję się przy zgłoszeniu drużyny do Basket Ligi i który będzie odpowiedzialny za drużynę i podczas meczu będzie pełnił rolę trenera
5.3. W przypadku drużyn złożonych wyłącznie z osób niepełnoletnich wymagana jest opieka osoby dorosłej (trenera)
5.4. Po zgłoszeniu zawodnika do rozgrywek nie ma możliwości wykreślenia go z listy, chyba że rozgrywki jeszcze nie wystartowały
5.5. Zawodnik w trakcie sezonu (edycji) może występować wyłącznie w jednej drużynie
5.6. Zgłoszenie dodatkowego/kolejnego (czwartego) zawodnika:
– bezpłatne w terminie do 28 lutego 2019 roku,
– płatne 50 zł (pięćdziesiąt złotych), gdy kapitan/trener zgłosi zawodnika podczas trwania rozgrywek, ale nie później niż połowa zaplanowanych spotkań lub zakończenie rundy zasadniczej.
5.7. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. W spornych sytuacjach musi on być do wglądu przez Sędziego lub Organizatora rozgrywek przed lub po meczu. Gdy zawodnik odmówi okazania lub nie posiada wymaganego dokumentu, nie zostanie on dopuszczony do gry a mecz z udziałem takiego zawodnika może zostać zweryfikowany jako walkower
5.8. Kapitan zespołu lub trener ma obowiązek zgłosić się do Sędziego lub przedstawiciela Organizatora rozgrywek, celem sprawdzenia protokołu meczowego.
5.9. Drużyny zobowiązane są do uczestnictwa w Basket Lidze 3×3 w jednakowych strojach sportowych, każdy zawodnik musi posiadać numer na koszulce, numery na koszulkach muszą być różne u każdego zawodnika.W przypadku braku jednakowych strojów sportowych kapitan drużyny proszony jest o kontakt z Organizatorem.

6. Sędziowie
6.1. Na każdy mecz wyznaczani są sędziowie, którzy egzekwują przestrzeganie przepisów gry. Dostarczają oni Organizatorowi rozgrywek informacje o sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny, oraz incydentach mających związek z zawodami. Decyzje Sędziów dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i niepodważalne,
6.2. Sędzia ma prawo nie dopuścić do meczu zawodnika, który jego zdaniem zachowuje się niesportowo, lub znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

7. Wycofanie się/wykluczenie drużyny, przełożenie meczu
7.1. Jeżeli po wpłacie wpisowego drużyna zrezygnuje z udziału w Basket Lidze z przyczyn niezależnych od Organizatorów – kwota nie zostanie zwrócona.
7.2. Drugi walkower tej samej drużyny będzie skutkował usunięciem drużyny z rozgrywek.
7.3. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona mniej niż połowę spotkań – punkty zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu z wykluczoną drużyną zostają anulowane.
7.4. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona połowę spotkań i więcej – punkty zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu z wykluczoną drużyną zostają utrzymane.
7.5 W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, punkty zdobyte na tej drużynie oraz punkty w klasyfikacjach indywidualnych liczą się do końcowej klasyfikacji indywidualnej na takich samych zasadach jak zostało to opisane w punkcie 7.3. i 7.4.
7.6. Nie ma możliwości przekładania spotkań.

8. Obowiązki Organizatora
8.1. Opracowania terminarz rozgrywek w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać czas przeznaczony na rozegranie poszczególnych edycji,
8.2. Zapewnienie obsady sędziowskiej na każde spotkanie,
8.3. Prowadzenie ewidencji zawodników i statystyk ligowych,
8.4. Weryfikacja spotkań ligowych,
8.5. Rozpatrywania protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły.

9. Prawa Organizatora
9.1. Organizator wraz z sędziami spotkania ma prawo do weryfikowania tożsamości zawodników przed oraz po meczu,
9.2. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika lub drużynę, który/a w stosunku do Organizatora, sędziego, innych zawodników oraz kibiców zachowuje się w wybitnie niesportowy sposób oraz w jakikolwiek inny sposób utrudnia przeprowadzenie rozgrywek.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie po wcześniejszym powiadomieniu wszystkich kapitanów drużyn.

10. Protesty
10.1. Protest odnośnie przebiegu meczu może zostać złożony przez kapitana/trenera na protokole meczowym, bezpośrednio po meczu,
10.2. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 20 zł u organizatora, która w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zostaje zwrócona drużynie.

11. Kary
11.1. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower (0:20, 0 pkt.) gdy:
– drużyna nie przybędzie na mecz w wyznaczonym terminie w ciągu 10 minut w minimum 3 osobowym składzie,
– drużyna zejdzie z boiska przed zakończeniem spotkania
11.3. Zawodnik, który otrzyma faul dyskwalifikujący pauzuje przynajmniej jednej mecz (Organizator wraz z Sędziami podają w komunikacie ostateczną liczbę pauzowanych meczy) i przed przystąpieniem do kolejnego spotkania drużyna zobowiązana jest uiścić u Organizatora opłatę w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych). W przypadku braku opłaty drużyna nie może przystąpić do spotkania, a jej mecz będzie zweryfikowany jako walkower (0:20, 0 pkt.),
11.4. Opłaty związane z karami przeznaczone będą na cel charytatywny wskazany przez Organizatora po ustaleniu z kapitanami drużyn.
11.5. Za faule związane ze strefą ławki i osobami towarzyszącymi znajdującymi się w obrębie strefy ławki odpowiada kapitan drużyny

12. Nagrody
12.1. Za zwycięstwo w Basket Lidze 3×3 drużyna w ramach nagrody ma zapewniony start w następnej edycji rozgrywek za 50% opłaty za uczestnictwo
12.2. W klasyfikacjach statystycznych zawodnicy otrzymają pamiątkowe statuetki

13. Klasyfikacje
13.1. W ramach rozgrywek Basket Ligi będą prowadzone statystyki:
– najlepszego strzelca,
– fauli,
– najlepiej rzucającego za 2 pkt.
– inne.

14. Oprawa medialna
14.1. Aktualne wyniki, tabele, klasyfikacje, materiały graficzne i multimedialne dostępne będą na stronie internetowej: www.matusport.pl oraz oficjalnym facebooku, twiterze oraz będą w miarę możliwości publikowane na lokalnych portalach informacyjnych regionu.

15. Odpowiedzialność
15.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie rozgrywania Basket Ligi 3×3.
15.2. Uczestnicy podpisując deklarację udziału w Basket Lidze 3×3 potwierdzają, że zapoznali się z regulaminem, nie mają żadnych przeciwwskazań – w tym zdrowotnych do gry w koszykówkę i nie będą wnosić do Organizatora roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych powstałych w wyniku udziału w rozgrywkach Basket Ligi 3×3.
15.3. Za uszkodzenia mienia w wynajmowanej sali gimnastycznej drużyny i zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową. W innym przypadku drużyna może zostać w trybie natychmiastowym usunięta z obecnej edycji Basket Ligi, a zawodnicy drużyny mogą dożywotnio stracić prawo gry w rozgrywkach organizowanych przez MatuSport Piotr Matusiak, 59-720 Raciborowice Górne, Tomaszów Bolesławiecki 145n.

Opracowane przez MatuSport Piotr Matusiak, 59-720 Raciborowice Górne, Tomaszów Bolesławiecki 145n

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com