Regulamin rozgrywek Futbol Ligi 2019/2020

 1. Organizatorzy

1.1. Głównym Organizatorem rozgrywek Futbol Ligi jest MatuSport Piotr Matusiak, 59-720 Tomaszów Bolesławiecki 145n

 1. Uczestnicy

2.1. Uczestnikami mogą być wszyscy sympatycy piłki nożnej powyżej 16 roku życia zorganizowani w drużyny, którzy w określonym przez Organizatora terminie zgłoszą się do rozgrywek Futsal Ligi i dostarczą wszystkie wymagane dokumenty.
2.2. Uczestnicy niepełnoletni muszą okazać Organizatorowi zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Futsal Ligi.

 1. Organizacja Futsal Ligi 

3.1. Futsal Liga w sezonie 2019/2020 zostanie podzielona na dwa poziomy rozgrywkowe:

 • Futsal Ekstraklasa – 8 zespołów
 • Futsal I Liga – 4-8 zespołów

3.2. System rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn:

 • Futsal Ekstraklasa:  system ligowy “każdy z każdym” bez rewanżu
 • Futsal I Liga:

Wariant 1 – 4 zespoły (7 spotkań)
– faza pierwsza to system ligowy (każdy z każdym),
– następnie gramy dwa półfinały: czwarte miejsce z pierwszym miejscem i trzecie miejsce z drugim (mecz i rewanż),
–  o trzecie miejsce rozegrają przegrani z półfinałów (mecz i rewanż),
–  finał zostanie rozegrany pomiędzy zwycięzcami meczy półfinałowych (mecz i rewanż)

Wariant 2 – 5 zespołów (6 spotkań)
– faza pierwsza to system ligowy (każdy z każdym),
– faza druga:
a) grupa mistrzowską tworzą trzy najlepsze zespoły z fazy pierwszej, punkty zostają zachowane z fazy pierwszej (ale tylko te, zdobyte między zainteresowanymi drużynami) i o zwycięstwo w lidze gramy „każdy z każdym”,
b) grupa niemistrzowska to czwarty i piąty zespół fazy pierwszej i te zespoły zagrają dwumecz (mecz i rewanż) o 4 lokatę w Futsal Lidze.

Wariant 3 – 6 zespołów (7 spotkań)
– faza pierwsza – liga „każdy z każdym”
– następnie gramy dwa półfinały: czwarte miejsce z pierwszym miejscem i trzecie miejsce z drugim,
–  o trzecie miejsce rozegrają przegrani z półfinałów,
–  finał zostanie rozegrany pomiędzy zwycięzcami meczy półfinałowych

–  dwumecz o miejsca 5-6

Wariant 4 – 7 lub 8 zespołów
– system ligowy „każdy z każdym”

3.3. Mecze rozgrywane będą:

 • Futsal Ekstraklasa – w soboty w godzinach 10.00 – 14.00 lub w godzinach 17.00 – 21.00.
 • Futsal I liga – w niedziele w godzinach 10.00 – 14.00

3.4. Zostaje wprowadzony system awansów i spadków z poszczególnych poziomów lig:

 • spadek do Futsal I ligi otrzymuje 8 drużyna Futsal Ekstraklasy
 • awans do Futsal Ekstraklasy otrzymuje 1 drużyna Futsal I Ligi
 • 7 drużyna Futsal Ekstraklasy i 2 drużyna Futsal I Ligi rozegrają mecz barażowy, który będzie decydował o ewentualnych spadkach i awansach

3.5. Na zakończenie II edycji Futsal Ligi zostanie rozegrany “Mecz Gwiazd” pomiędzy Futsal Ekstraklasą i Futsal I Ligą, do meczu zostaną wytypowani najlepsi zawodnicy (8 zawodników z pola i 2 bramkarzy) z poszczególnych poziomów na podstawie prowadzonych statystyk.

 1. Zgłoszenia do rozgrywek

4.1. O udziale w Futsal Lidze decyduje kolejność zgłoszeń.
4.2. Zgłoszenie do rozgrywek – dwie możliwości:
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora oraz dostarczenie przed pierwszym meczem pozostałych dokumentów (oświadczenia zawodników)
– dostarczenie osobiście wypełnionego zgłoszenia drużyny do rozgrywek do siedziby Organizatora oraz dostarczenie przed pierwszym meczem pozostałych dokumentów (oświadczenia zawodników)
4.3. Wymagane dokumenty (dostępne na stronie internetowej Organizatora – www.matusport.pl):
– imienna lista zawodników wraz z datami urodzeń
– dowód wpłaty uczestnictwa w Futsal Lidze
– oświadczenia uczestników o stanie zdrowia i udziale w Futsal Lidze
– w przypadku zawodników niepełnoletnich – zgody rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w Futsal Lidze
4.3. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie podanym przez Organizatora
4.4. Udział w rozgrywkach Futsal Ligi jest odpłatny i wynosi 800 zł (osiemset złotych) od drużyny (12 zawodników), płatny gotówką lub przelewem na konto po zamknięciu przez Organizatora zgłoszeń do rozgrywek:
MatuSport Piotr Matusiak, 50 1020 5558 1111 1782 3310 0043
Tytułem: wpisać nazwę drużyny i rozgrywki
4.5. Wszystkie drużyny otrzymują rachunek potwierdzający udział w rozgrywkach

4.6. Do Futsal Ekstraklasy zostają zaproszone zespoły z pierwszej edycji Futsal Ligi (60% składu z poprzedniej edycji), na potwierdzenie udziału organizator czeka do 31 października 2019 roku do godz. 20.00., po tym terminie drużyny z poprzedniej edycji będą traktowane na tych samych zasadach, co nowe ekipy

4.7. Każda nowa drużyna zostaje zgłoszona do Futsal I Ligi, w przypadku zwolnienia miejsca w Futsal Ekstraklasie, “nowa” drużyna może zająć miejsce w Futsal Ekstraklasie – decyduje kolejność zgłoszeń

4.8. Termin zakończenia zgłoszeń:

 • Futsal Ekstraklasa – 31.10.2019 r., godz. 20.00
 • Futsal I Liga – 24.11.2019 r., godz. 20.00
 1. Drużyny i zawodnicy

5.1. Drużyna do rozgrywek może zgłosić minimum 5 zawodników.
5.2. Każda drużyna wyznacza kapitana i vice kapitana, może posiadać trenera, którego podaję się przy zgłoszeniu drużyny do Futsal Ligi i który będzie odpowiedzialny za drużynę
5.3. W przypadku drużyn złożonych wyłącznie z osób niepełnoletnich wymagana jest opieka osoby dorosłej (trenera)
5.4. Zmian w składzie można dokonać do 24 godzin przed rozpoczęciem rozgrywek, po upływie tego terminu będzie istniała tylko możliwość dopisania kolejnego zawodnika do składu
5.5. Zawodnik w trakcie sezonu (edycji) może występować wyłącznie w jednej drużynie
5.6. Zgłoszenie dodatkowego/kolejnego zawodnika:
– bezpłatne, gdy kapitan/trener zgłosi zawodnika do końca listopada (do 30 listopada 2019)  i drużyna ma w zgłoszonym do rozgrywek składzie mniej niż 12 osób
– płatne 50 zł (pięćdziesiąt złotych), gdy kapitan/trener zgłosi zawodnika po 30 listopada 2019 lub gdy w drużynie zostanie przekroczony limit  12 zawodników
5.7. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. W spornych sytuacjach musi on być do wglądu przez Sędziego lub Organizatora rozgrywek przed lub po meczu. Gdy zawodnik odmówi okazania lub nie posiada wymaganego dokumentu, nie zostanie on dopuszczony do gry, a mecz z udziałem takiego zawodnika może zostać zweryfikowany jako walkower (3:0)
5.8. Kapitan zespołu lub trener ma obowiązek zgłosić się do Sędziego lub przedstawiciela Organizatora rozgrywek, celem wypisania protokołu meczowego, co najmniej 15 minut przed spotkaniem. Po zakończeniu meczu ta sama osoba musi podpisać protokół wypełniony przez Sędziego zawodów, sprawdzając zgodność wyniku oraz prawidłowo wpisanych strzelców bramek i kar indywidualnych dla swojej drużyny. Reklamacje co do wyniku oraz strzelców zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

 1. Sędzia

6.1. Na każdy mecz wyznaczani są przez Organizatora Sędziowie, którzy egzekwują przestrzeganie przepisów gry. Dostarczają oni Organizatorowi rozgrywek informacje o sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny, oraz incydentach mających związek z zawodami. Decyzje Sędziów dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i niepodważalne
6.2. Sędziowie ma prawo nie dopuścić do meczu zawodnika, który jego zdaniem zachowuje się niesportowo, lub znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających

 1. Wycofanie się/wykluczenie drużyny

7.1. Jeżeli po wpłacie wpisowego drużyna zrezygnuje z udziału w Futsal Lidze z przyczyn niezależnych od Organizatorów – kwota nie zostanie zwrócona.
7.2. Drugi walkower tej samej drużyny będzie skutkował wykluczeniem drużyny z rozgrywek.
7.3. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona mniej niż połowę spotkań – punkty zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu z wykluczoną drużyną zostają anulowane.
7.4. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona połowę spotkań i więcej – punkty zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu z wykluczoną drużyną zostają utrzymane.
7.5 W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, bramki zdobyte na tej drużynie oraz punkty w klasyfikacjach indywidualnych liczą się do końcowej klasyfikacji indywidualnej na takich samych zasadach jak zostało to opisane w punkcie 7.3. i 7.4.

 1. Obowiązki Organizatora

8.1. Opracowania terminarz rozgrywek w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać czas przeznaczony na rozegranie poszczególnych kategorii
8.2. Zapewnienie obsady sędziowskiej na każde spotkanie
8.3. Prowadzenie ewidencji zawodników i statystyk ligowych
8.4. Weryfikacja spotkań ligowych
8.5. Rozpatrywania protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły

 1. Prawa Organizatora

9.1. Organizator wraz z sędzią spotkania ma prawo do weryfikowania tożsamości zawodników przed oraz po meczu
9.2. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika lub drużynę, który/a w stosunku do Organizatora, sędziego, innych zawodników oraz kibiców zachowuje się w wybitnie niesportowy sposób oraz w jakikolwiek inny sposób utrudnia przeprowadzenie rozgrywek.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie po wcześniejszym powiadomieniu wszystkich kapitanów drużyn.

 1. Protesty

10.1. Protest odnośnie przebiegu meczu może zostać złożony przez kapitana/vicekapitana/trenera na protokole meczowym, bezpośrednio po meczu, przed jego podpisaniem.
10.2. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 20 zł u organizatora, która w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zostaje zwrócona drużynie.

 1. Kary

11.1. Drużyna która nie przybędzie na mecz w wyznaczonym terminie zostaje ukarana walkowerem (0:3, 0 pkt.), dwukrotne nieprzybycie na mecz skutkuje wycofaniem drużyny z rozgrywek ligowych w danej edycji.
11.2. Zawodnik, który otrzyma karę bezpośredniego wykluczenia (czerwoną kartkę) pauzuje jedna kolejkę i zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł u Organizatora do czasu, kiedy ponownie uzyska prawo gry. W przypadku braku wpłaty, zawodnik zostaje wykluczony z dalszych gier
11.3. Zawodnik, który otrzymał 3 żółtą kartkę i każdą kolejną pauzuje jedną kolejkę spotkań.

 1. Nagrody

12.1. Za zwycięstwo w Futsal Ekstraklasie drużyna w ramach nagrody ma zapewniony bezpłatny start w następnej edycji Futsal Ekstraklasy pod warunkiem zachowania 60% obecnego składu, 

12.2. Najlepsi strzelcy Futsal Ekstraklasy i Futsal I Ligi zostają nagrodzeni pamiątkową statuetką
12.3. Najlepsi asystujący Futsal Ekstraklasy i Futsal I Ligi zostają nagrodzeni pamiątkową statuetką
12.4. Najlepsi bramkarze Futsal Ekstraklasy i Futsal I Ligi zostają nagrodzeni pamiątkową statuetką

 1. Klasyfikacje

13.1. W ramach rozgrywek Futsal Ligi będą prowadzone statystyki (osobny regulamin poszczególnych klasyfikacji)

 1. Oprawa medialna

14.1. Aktualne wyniki, tabele, klasyfikacje, materiały graficzne i multimedialne dostępne będą na stronie internetowej: www.matusport.pl oraz oficjalnym facebooku, twiterze oraz będą w miarę możliwości publikowane na lokalnych portalach informacyjnych regionu

 1. Odpowiedzialność

15.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie rozgrywania Futsal Ligi.
15.2. Uczestnicy podpisując deklarację udziału w Futsal Lidze potwierdzają, że zapoznali się z regulaminem, nie mają żadnych przeciwwskazań – w tym zdrowotnych do gry w piłkę nożną i nie będą wnosić do Organizatora roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych powstałych w wyniku udziału w rozgrywkach Futsal Ligi.

Opracowane przez MatuSport Piotr Matusiak 59-720 Tomaszów Bolesławiecki 145n