Regulamin rozgrywek Futsal Ligi 2021/2022

 1. Organizatorzy

1.1. Głównym Organizatorem rozgrywek Futbol Ligi jest Wooden Garden & SPT Małgorzata Matusiak, 59-720 Tomaszów Bolesławiecki 145n

 1. Uczestnicy

2.1. Uczestnikami mogą być wszyscy sympatycy piłki nożnej powyżej 16 roku życia zorganizowani w drużyny, którzy w określonym przez Organizatora terminie zgłoszą się do rozgrywek Futsal Ligi i dostarczą wszystkie wymagane dokumenty.
2.2. Uczestnicy niepełnoletni muszą okazać Organizatorowi zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Futsal Ligi.

 1. Organizacja Futsal Ligi 

3.1. Futsal Liga w sezonie 2021/2022 zostanie podzielona na dwa lub trzy poziomy rozgrywkowe:

 • Futsal Ekstraklasa – 8 zespołów
 • Futsal I Liga – 4-8 zespołów
 • Futsal II Liga – 4-8 zespołów

3.2. System rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn:

 • Futsal Ekstraklasa:  system ligowy “każdy z każdym” bez rewanżu
 • Futsal I i II Liga:

Wariant 1 – 4 zespoły (7 spotkań)
– faza pierwsza to system ligowy (każdy z każdym),
– następnie gramy dwa półfinały: czwarte miejsce z pierwszym miejscem i trzecie miejsce z drugim (mecz i rewanż),
–  o trzecie miejsce rozegrają przegrani z półfinałów (mecz i rewanż),
–  finał zostanie rozegrany pomiędzy zwycięzcami meczy półfinałowych (mecz i rewanż)

Wariant 2 – 5 zespołów (6 spotkań)
– faza pierwsza to system ligowy (każdy z każdym),
– faza druga:
a) grupa mistrzowską tworzą trzy najlepsze zespoły z fazy pierwszej, punkty zostają zachowane z fazy pierwszej (ale tylko te, zdobyte między zainteresowanymi drużynami) i o zwycięstwo w lidze gramy „każdy z każdym”,
b) grupa niemistrzowska to czwarty i piąty zespół fazy pierwszej i te zespoły zagrają dwumecz (mecz i rewanż) o 4 lokatę w Futsal Lidze.

Wariant 3 – 6 zespołów (7 spotkań)
– faza pierwsza – liga „każdy z każdym”
– następnie gramy dwa półfinały: czwarte miejsce z pierwszym miejscem i trzecie miejsce z drugim,
–  o trzecie miejsce rozegrają przegrani z półfinałów,
–  finał zostanie rozegrany pomiędzy zwycięzcami meczy półfinałowych

–  dwumecz o miejsca 5-6

Wariant 4 – 7 lub 8 zespołów
– system ligowy „każdy z każdym”

3.3. Mecze rozgrywane będą soboty i niedziele zgodnie z terminarzem podanym przez organizatora

3.4. Zostaje wprowadzony system awansów i spadków z poszczególnych poziomów lig:

 • awanse:
  • z II do I Futsal Ligi – drużyny z miejsc 1 i 2 na koniec sezonu
  • z Futsal I Ligi do Futsal Ekstraklasy – drużyny z miejsc 1 i 2 na koniec sezonu
 • spadki:
  • z Futsal Ekstraklasy do Futsal I Ligi – drużyny z miejsc 7 i 8 na koniec sezonu
  • z Futsal I Ligi do Futsal II Ligi – drużyny z miejsc 7 i 8 na koniec sezonu
 1. Zgłoszenia do rozgrywek

4.1. O udziale w Futsal Lidze decyduje kolejność zgłoszeń.
4.2. Zgłoszenie do rozgrywek dokonuje osoba odpowiedzialna za drużynę poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.matusport.pl

– imienna lista zawodników wraz z datami urodzeń i nr telefonów
– dowód wpłaty uczestnictwa w Futsal Lidze  (po potwierdzeniu startu)
– oświadczenia uczestników o stanie zdrowia i udziale w Futsal Lidze
– w przypadku zawodników niepełnoletnich – zgody rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w Futsal Lidze
4.3. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie podanym przez Organizatora

4.4. Udział w rozgrywkach Futsal Ligi jest odpłatny i wynosi 900 zł (dziewięćset złotych) od drużyny (12 zawodników), płatny przelewem na konto po zamknięciu przez Organizatora zgłoszeń do rozgrywek:
Wooden Garden & SPT Małgorzata Matusiak, 80 2490 0005 0000 4530 4472 0007
4.5. Wszystkie drużyny otrzymują rachunek potwierdzający udział w rozgrywkach

4.6. W Futsal Ekstraklasie w sezonie 2021/2022 mają prawo gry drużyny, które w sezonie 2020/2021 bray udział w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy oraz dwie najlepsze drużyny z Futsal I Ligi

4.7. Prawo gry w Futsal I Lidze mają zespoły, które na koniec sezonu 2020/2021 zajęły miejsca 3-6 w Futsal I Lidze oraz nowe zespoły, które wyrażą chęć przystąpienia do rozgrywek w sezonie 2021/2022.

4.8. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż 16 drużyn (8 w Futsal Ekstraklasie i 8 w Futsal I Lidze) istnieje możliwość startu w Futsal II Lidze (minimum 4 zespoły)

4.8. Termin zakończenia zgłoszeń:

 • Futsal Ekstraklasa – 30.11.2021 r., godz. 24.00
 • Futsal I Liga – 30.11.2021 r., godz. 24.00

4.9. Organizator, w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń drużyn do poszczególny lig, zastrzega sobie prawo do uzupełnienia ilości drużyn w Ekstraklasie lub zmiany formy rozgrywek

 1. Drużyny i zawodnicy

5.1. Drużyna do rozgrywek może zgłosić minimum 5 zawodników.
5.2. W przypadku drużyn złożonych wyłącznie z osób niepełnoletnich wymagana jest opieka osoby dorosłej (trenera)
5.3. Zmian w składzie można dokonać do 24 godzin przed rozpoczęciem meczu, po upływie tego terminu nie będzie możliwości dopisania kolejnego zawodnika do składu – nowy zawodnik musi być zgłoszony najpóźniej na 24 godziny przed meczem
5.4. Zawodnik w trakcie sezonu (edycji) może występować wyłącznie w jednej drużynie
5.5. Zgłoszenie dodatkowego/kolejnego zawodnika:
– bezpłatne, gdy kapitan/trener zgłosi zawodnika do końca listopada (do 30 listopada 2020)  i drużyna ma w zgłoszonym do rozgrywek składzie mniej niż 12 osób
– płatne 70 zł (pięćdziesiąt złotych), gdy kapitan/trener zgłosi zawodnika po 3 grudnia 2020 lub gdy w drużynie zostanie przekroczony limit 12 zawodników
5.6. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. W spornych sytuacjach musi on być do wglądu przez Sędziego lub Organizatora rozgrywek przed lub po meczu. Gdy zawodnik odmówi okazania lub nie posiada wymaganego dokumentu, nie zostanie on dopuszczony do gry, a mecz z udziałem takiego zawodnika może zostać zweryfikowany jako walkower (3:0)
5.7. Kapitan zespołu lub trener ma obowiązek zgłosić się do Sędziego lub przedstawiciela Organizatora rozgrywek, celem wypisania protokołu meczowego, co najmniej 15 minut przed spotkaniem. Po zakończeniu meczu ta sama osoba musi podpisać protokół wypełniony przez Sędziego zawodów, sprawdzając zgodność wyniku oraz prawidłowo wpisanych strzelców bramek i kar indywidualnych dla swojej drużyny. Reklamacje co do wyniku oraz strzelców zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

 1. Sędzia

6.1. Na każdy mecz wyznaczani są przez Organizatora Sędziowie, którzy egzekwują przestrzeganie przepisów gry. Dostarczają oni Organizatorowi rozgrywek informacje o sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny, oraz incydentach mających związek z zawodami. Decyzje Sędziów dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i niepodważalne
6.2. Sędziowie ma prawo nie dopuścić do meczu zawodnika, który jego zdaniem zachowuje się niesportowo, lub znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających

 1. Wycofanie się/wykluczenie drużyny

7.1. Jeżeli po wpłacie zaliczki lub wpisowego drużyna zrezygnuje z udziału w Futsal Lidze z przyczyn niezależnych od Organizatorów – kwota nie zostanie zwrócona.
7.2. Drugi walkower tej samej drużyny będzie skutkował wykluczeniem drużyny z rozgrywek.
7.3. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona mniej niż połowę spotkań – punkty zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu z wykluczoną drużyną zostają anulowane.
7.4. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona połowę spotkań i więcej – punkty zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu z wykluczoną drużyną zostają utrzymane.
7.5 W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, bramki zdobyte na tej drużynie oraz punkty w klasyfikacjach indywidualnych liczą się do końcowej klasyfikacji indywidualnej na takich samych zasadach jak zostało to opisane w punkcie 7.3. i 7.4.

 1. Obowiązki Organizatora

8.1. Opracowania terminarz rozgrywek w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać czas przeznaczony na rozegranie poszczególnych kategorii
8.2. Zapewnienie obsady sędziowskiej na każde spotkanie
8.3. Prowadzenie ewidencji zawodników i statystyk ligowych
8.4. Weryfikacja spotkań ligowych
8.5. Rozpatrywania protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły

 1. Prawa Organizatora

9.1. Organizator wraz z sędzią spotkania ma prawo do weryfikowania tożsamości zawodników przed oraz po meczu
9.2. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika lub drużynę, który/a w stosunku do Organizatora, sędziego, innych zawodników oraz kibiców zachowuje się w wybitnie niesportowy sposób oraz w jakikolwiek inny sposób utrudnia przeprowadzenie rozgrywek.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie po wcześniejszym powiadomieniu wszystkich kapitanów drużyn.

 1. Protesty

10.1. Protest odnośnie przebiegu meczu może zostać złożony przez kapitana/trenera na protokole meczowym, bezpośrednio po meczu, przed jego podpisaniem.
10.2. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 20 zł u organizatora, która w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zostaje zwrócona drużynie.

 1. Kary

11.1. Drużyna która nie przybędzie na mecz w wyznaczonym terminie zostaje ukarana walkowerem (0:3, 0 pkt.), dwukrotne nieprzybycie na mecz skutkuje wycofaniem drużyny z rozgrywek ligowych w danej edycji.
11.2. Zawodnik, który otrzyma karę bezpośredniego wykluczenia (czerwoną kartkę) pauzuje jedna kolejkę i zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł u Organizatora do czasu, kiedy ponownie uzyska prawo gry. W przypadku braku wpłaty, zawodnik zostaje wykluczony z dalszych gier

 1. Nagrody

12.1. Za zwycięstwo w Futsal Ekstraklasie drużyna w ramach nagrody ma zapewniony bezpłatny start w następnej edycji Futsal Ekstraklasy pod warunkiem zachowania 60% obecnego składu, 

12.2. Najlepsi strzelcy Futsal Ekstraklasy i Futsal I i II Ligi zostają nagrodzeni pamiątkową statuetką
12.3. Najlepsi asystujący Futsal Ekstraklasy i Futsal I i II Ligi zostają nagrodzeni pamiątkową statuetką
12.4. Najlepsi bramkarze Futsal Ekstraklasy i Futsal I i II Ligi zostają nagrodzeni pamiątkową statuetką

 1. Klasyfikacje

13.1. W ramach rozgrywek Futsal Ligi będą prowadzone statystyki (osobny regulamin poszczególnych klasyfikacji)

 1. Oprawa medialna

14.1. Aktualne wyniki, tabele, klasyfikacje, materiały graficzne i multimedialne dostępne będą na stronie internetowej: www.matusport.pl oraz oficjalnym facebooku, twiterze oraz będą w miarę możliwości publikowane na lokalnych portalach informacyjnych regionu

 1. Odpowiedzialność

15.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie rozgrywania Futsal Ligi.
15.2. Uczestnicy podpisując deklarację udziału w Futsal Lidze potwierdzają, że zapoznali się z regulaminem, nie mają żadnych przeciwwskazań – w tym zdrowotnych do gry w piłkę nożną i nie będą wnosić do Organizatora roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych powstałych w wyniku udziału w rozgrywkach Futsal Ligi.

16. Pandemia

16.1. Jeśli rozgrywki sezonu 2021/2022 zostaną przerwane przez obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną, wówczas zostaną wznowione tak szybko jak będzie to możliwe.

Opracowane przez Wooden Garden & SPT Małgorzata Matusiak, 59-720 Tomaszów Bolesławiecki 145n