I edycja rozgrywek amatorskiej ligi siatkówki – Oxpress Liga Mężczyzn

1. Organizator

1.1. Głównym Organizatorem rozgrywek Oxpress Ligi Mężczyzn (OLM) jest Wooden Garden & SPT Małgorzata Matusiak, 59-720 Raciborowice Górne, Tomaszów Bolesławiecki 145n, NIP: 519-163-41-58

1.2. Koordynatorem rozgrywek OLM jest Kamil Razik, tel. 609-338-264, który odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie rozgrywek. Zajmuje się on tworzeniem terminarza oraz podejmuje ostateczne decyzje dotyczące spraw spornych i protestów.

1.3. Wszystkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikami mogą być wszyscy sympatycy piłki siatkowej powyżej 16 roku życia tworzący zorganizowaną drużynę, którzy w określonym przez Organizatora terminie zgłoszą się do rozgrywek OLM i dostarczą wszystkie wymagane dokumenty.

2.2. Uczestnicy niepełnoletni muszą okazać Organizatorowi zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w OLM.

2.3. Zawodnicy, uczestnicząc w rozgrywkach, wyrażają zgodę na publikowanie ich imion, nazwisk, filmów oraz fotografii wykonanych na potrzeby OLM.


3. Organizacja Oxpress Ligi Mężczyzn

3.1. OLM zostanie rozegrana system: „każdy z każdym” bez meczów rewanżowych.

3.2. Minimalna liczba drużyn, by ogłosić start OLM, to sześć zespołów.

3.3. Mecze w ramach OLM rozgrywane będą na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej OXPRESS w Bolesławcu, ul. Tysiąclecia 48. Spotkania rozgrywane będą w poniedziałki i środy w godzinach 18:00-22:00. Godziny podane w terminarzu będą godzinami rozpoczęcia meczu a nie wejścia na salę.

3.4. Na hali sportowej mogą przebywać tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do Ligi oraz osoby wyznaczone przez Organizatora (obsługa rozgrywek).

3.5. Mecze OLM będą rozgrywane w oparciu o „przepisy gry w piłkę siatkową” z uwzględnieniem następujących odstępstw:

 • każdy mecz składa się z 3 setów granych do 25 pkt lub na przewagi
 • drużyna, która wygra 3:0, otrzymuje 3 pkt
 • drużyna, która wygra 2:1, otrzymuje 2 pkt
 • drużyna, która przegra 1:2, otrzymuje 1 pkt
 • drużyna, która przegra 0:3, otrzymuje 0 pkt
 • każda drużyna ma prawo do jednej 30-sekundowej przerwy na żądanie w każdym secie
 • w przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu w tabeli decydują kolejno: stosunek wygranych setów, stosunek małych punktów, bezpośredni mecz.

3.6. Start rozgrywek OLM zaplanowany jest na 24 stycznia 2022 roku.

3.7. Terminarz rozgrywek zostanie podany po zakończeniu zgłoszeń do OLM.

4. Zgłoszenia do rozgrywek

4.1. Zgłoszenia do OLM przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 9 stycznia 2022 r. do godz. 22.00 (należy podać nazwę drużyny oraz imię i nazwisk osoby odpowiedzialnej za kontakt z Organizatorem i koordynatorem OLM). Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator skontaktuje się z ww. osobą telefonicznie w celu potwierdzenia zgłoszenia.

4.2. Udział w rozgrywkach OLM jest odpłatny i wynosi 1000 zł (tysiąc złotych) od drużyny (płatny gotówką lub przelewem na konto).

4.3. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej (www.matusport.pl) Organizatora oraz dostarczenie do Organizatora przed pierwszym meczem:
– oświadczenia uczestnika o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań w udziale w rozgrywkach OLM,
– w przypadku zawodników niepełnoletnich – zgody rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w OLM.

4.4. Skład personalny drużyny należy dostarczyć do Organizatora lub koordynatora do dnia 17 stycznia 2022 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.matusport.pl

5. Drużyny i zawodnicy

5.1. Drużyna może zgłosić od 6 do 14 zawodników.

5.2. W OLM mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie zawodnicy niezgłoszeni do rozgrywek organizowanych przez PZPS oraz DZPS.

5.3. Każda drużyna wyznacza kapitana na mecz oraz może znajdować się pod opieką trenera, którego podaje się przy zgłoszeniu drużyny do OLM i który będzie odpowiedzialny za drużynę.

5.4. W przypadku drużyn złożonych wyłącznie z osób niepełnoletnich wymagana jest opieka osoby dorosłej (trenera).

5.5. Po zgłoszeniu zawodnika do rozgrywek nie ma możliwości wykreślenia go z listy.

5.6. Zawodnik w trakcie jednej edycji może występować wyłącznie w jednej drużynie.

5.7. Zasady zgłoszenia dodatkowego/kolejnego zawodnika:

 • płatne 100 zł (sto złotych), gdy kapitan/trener zgłosi zawodnika podczas trwania rozgrywek,
 • bez dodatkowych opłat do dnia 17 stycznia 2022 roku.

5.8. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość – w spornych sytuacjach musi zostać udostępniony do wglądu sędziemu/Organizatorowi rozgrywek przed lub po meczu. Gdy zawodnik odmówi okazania albo nie posiada wymaganego dokumentu, nie zostanie dopuszczony do gry, a mecz z jego udziałem może zostać zweryfikowany jako walkower 3:0.

5.9. Kapitan lub trener zespołu ma obowiązek zgłosić się do sędziego lub Organizatora rozgrywek celem wypisania protokołu meczowego, co najmniej 15 minut przed spotkaniem. 

5.10. Drużyny zobowiązane są do uczestnictwa w OLM w jednakowych strojach sportowych. Każdy zawodnik musi posiadać numer na koszulce (numery na koszulkach muszą być różne u każdego zawodnika).

5.11. W rozgrywkach OLM mogą brać udział wyłącznie mężczyźni.

6. Sędziowie

6.1. Na każdy mecz wyznaczani są sędziowie, którzy egzekwują przestrzeganie przepisów gry. Dostarczają oni Organizatorowi rozgrywek informacji o sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny oraz incydentach mających związek z zawodami. Decyzje sędziów dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i niepodważalne.

6.2. Sędzia ma prawo nie dopuścić do meczu zawodnika, który jego zdaniem zachowuje się niesportowo albo znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.


7. Wycofanie się/wykluczenie drużyny, przełożenie meczu

7.1. Jeżeli po wpłacie wpisowego drużyna zrezygnuje z udziału w OLM z przyczyn niezależnych od Organizatorów, kwota ta nie zostanie zwrócona.

7.2. Drugi walkower tej samej drużyny będzie skutkował usunięciem zespołu z rozgrywek.

7.3. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona mniej niż połowę spotkań punkty zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu z wykluczoną drużyną zostają anulowane.

7.4. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona ponad połowę spotkań lub więcej, punkty zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu z wykluczoną drużyną zostają utrzymane.

7.5 W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, statystyki uzyskane w spotkaniach z tą drużyną oraz punkty w klasyfikacjach indywidualnych liczą się do końcowej klasyfikacji indywidualnej na takich samych zasadach, jak zostało to opisane w punkcie 7.3. i 7.4.


8. Obowiązki Organizatora

8.1. Opracowanie terminarza rozgrywek w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać czas przeznaczony na rozegranie OLM.

8.2. Zapewnienie obsady sędziowskiej na każde spotkanie.

8.3. Prowadzenie ewidencji zawodników i statystyk ligowych.

8.4. Weryfikacja spotkań ligowych.

8.5. Rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły.

8.6. Aktualizacja strony internetowej dotyczącej rozgrywek – www.matusport.pl


9. Prawa Organizatora

9.1. Organizator wraz z sędziami spotkania ma prawo do weryfikowania tożsamości zawodników przed oraz po meczu.

9.2. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika lub drużynę, który/a w stosunku do Organizatora, sędziego czy innych zawodników zachowuje się wybitnie niesportowo lub w jakikolwiek inny sposób utrudnia przeprowadzenie rozgrywek.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie po uprzednim powiadomieniu wszystkich kapitanów drużyn.

10. Kary

10.1. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower 3:0 (25:0 25:0, 25:0), gdy:

 • drużyna nie przybędzie na mecz w wyznaczonym terminie w  minimum 6-osobowym składzie, 
 • drużyna zejdzie z boiska przed zakończeniem spotkania.

11. Klasyfikacje

11.1. W ramach rozgrywek ALM będą prowadzone statystyki:
– najlepszego zagrywającego,
– najlepszego atakującego,
– najlepiej blokującego.


12. Oprawa medialna

12.1. Aktualne wyniki, tabele, klasyfikacje, materiały graficzne, a także multimedialne dostępne będą na stronie internetowej: www.matusport.pl i oficjalnej stronie Facebook Organizatora oraz w miarę możliwości podane do publikacji w lokalnych portalach informacyjnych regionu.

13. Nagrody

Dla najlepszych zespołów i zawodników przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary oraz statuetki.


14. Odpowiedzialność

14.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie rozgrywania OLM.

14.2. Uczestnicy, podpisując deklarację udziału w Oxpress Lidze, potwierdzają, że zapoznali się z regulaminem, nie mają żadnych przeciwwskazań – w tym zdrowotnych do gry w siatkówkę i nie będą wnosić do Organizatora roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu
lub strat materialnych powstałych w wyniku udziału w rozgrywkach OLM.

14.3. Drużyny i zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za uszkodzenia mienia w wynajmowanej sali gimnastycznej i na terenie Szkoły Podstawowej Oxpress. W innym przypadku drużyna może zostać w trybie natychmiastowym usunięta z obecnej edycji OLM, a zawodnicy drużyny mogą dożywotnio stracić prawo gry w rozgrywkach organizowanych przez Wooden Garden & SPT Małgorzata Matusiak, 59-720 Raciborowice Górne, Tomaszów Bolesławiecki 145n, NIP: 519-163-41-58.